Личный блог акима

Навигация

Информация

Фотогалерея

Баннеры

Информация

Информация

ПРОЕКТ
 
О переименовании улицы
села Басши Басшииского
        сельского округа
 
 
В соответствии с подпунктом 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан    от  8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», с учетом мнения населения села Басши Басшииского сельского округа и на основании заключения ономастической комиссии Алматинской области от 26 сентября 2018 года, аким Басшииского сельского округа Кербулакского района РЕШИЛ:
          1.Переименовать улицу «Заречный» в улицу «Достык», улицу «Калинин»    в улицу «Алтынемел» села Басши Басшииского сельского округа.
  1. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
                             
  Аким округа                                                           Т. Бекмурза
 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы «Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» № 138 қаулысының 11-тармағына сәйкес      2018 жылғы  тамыз айының 13-ші күні  сағат 10.00-де Кербұлақ ауданы Басши ауылдық округінің  Басши ауылының мәдениет үйінде өткен қоғамдастық жиналысының  күн тәртібіндегі «Басши ауылындағы аталуы идеологиялық тұрғыдан ескірген  Заречная көшесін-«Достық»,Калинина көшесін-«Алтынемел» көшесі деп өзгерту туралы» мәселелері қаралған жиын оң  шешімін тауып, хаттамалармен рәсімделді. Бүгінгі күнде қажетті құжаттар жинақталып, Кербұлақ аудандық маслихатының қарауына жолданатындығын хабарлаймыз.

 

 Басши  ауылдық округ әкімі аппараты                                 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

        

        Согласно пункту 11  Постановления Правительства Республики Казахстан № 138 от 24 февраля 2014 года «Об утверждении Правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований» 13 августа  2018 года в 10.00 в зале здания дом культуры село Басши Басшиского сельского округа, Кербулакского района состоялось собрание сообщества, на  повестке дня были рассмотрены следующие  вопросы « О присвоении  наименования улицы Заречная на имя –«Достык», улицы Калинина на- «Алтынемел. В ходе проведения собрания было принято решение о присвонии наименований улицам. В итоге  собрани вопросы решен положительно и зарегистрирован протоколом собрания сообщества. Сообщаем о том, что все необходимые документы будут собраны и  переданы на рассмотрения в маслихату Кербулакского района.

 

Аппарат акима  Басшиского сельского округа                         

ХАБАРЛАНДЫРУ

    

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы «Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» №138 қаулысының 8-тармағының 1) ,2)-тармақшасына   сәйкес  2018 жылғы  тамыз  айының 13-і күні  сағат 10.00-де Кербұлақ ауданы Басши ауылында Мәдениет үйінің  мәжіліс залында өтетін қоғамдастық жиналысының күн тәртібіндегі «Басши ауылындағы Заречный көшесінің атауын –Достық атауына, Калинина көшесін- Алтынемел көшесі  деп өзгерту туралы» мәселелері қаралады.

      Қосымша: Достық - адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті.  Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Алтынемел-Жетісу өңіріндегі тарихи мекен.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

        

Согласно подпунктам 1), 2) пункта 8 №138 постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года «Об утверждении Правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований»,

В прложениях объявляем, 13 августа  2018 года в 10.00 в актовом зале дом культуры село Басши   Кербулакского района в повестке дня собрания сообщества будут рассматриватся вопросы «Об изменении наименования улицы Заречный на имяДостық, улицы Калинина на имя Алтынемел.

Приложение: Дружба – это преданность друг к другу, доверие, одно мышление. Дружба – это ответственность и забота, душевная близость. Алтынемель – это историческая местность в Семиречье.

 

 

 

ПРОЕКТ
О снятии ограничительных
мероприятий
 
 
В соответствии статьи 10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля  2002 года «О ветеринарии» и на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Кербулакского района от 29 марта 2018 года № 15-14-034, аким Басшийского сельского округа РЕШИЛ:
1.Снять ограничительные мероприятия на территории села Нурым Басшийского сельского округа Кербулакского района.
2.Признать утратившим силу решение акима Басшийского сельского округа Кербулакского района от 28 февраля 2018 года № 9 «Об установлении ограничительных мероприятий» зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4534, опубликованное 16 февраля 2018 года в районной газете «Кербулақ жұлдызы» № 07 (3911 )
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования .
 
 
                                                                                     Аким округа                                                            Т. Бекмурза
 
 

ПРОЕКТ
 
Об установлении ограничительных
мероприятий
 
 
В соответствии с подпунктом 7) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии» и на оснавании представлении главного районного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Кербулакского района от 9 января 2018 года № 15-14-001, аким Басшииского сельского округа РЕШИЛ:
         1.Установить ограничительные мероприятия на территории села Нурым Басшииского сельского округа Кербулакского района в связи с возникновением болезни бешенства.
         2.За исполнением настоящего решения оставляю за собой.
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования .
 
 
          Аким округа                                 Т.Бекмурза
 
 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ!
 
         В связи с выявлением заболеваний бешенства  среди сельскохозяйсвенных животных на територии села Нурум  Басшииского  сельского округа. Село Нурум  объявить  неблагополучной  территорией

ПРОЕКТ
 
Об обьявлении неблагополучной
территории село Нурум
 
        В соответствии подпунктом (7) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан                «О ветеринарии»  и приказа министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  от 9 февраля 2015 года № 7-1/86  на основании представлением главного районного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Кербулакского района от 09 января  2018 года № 15-14-001,  аким Басшииского  сельского округа   РЕШИЛ:
          1. Обьявить неблагополученной територией село Нурум  Басшииского  сельского округа Кербулакского района в связи с выявлением заболеванием бешенства сельскохозяйственных животных           
          2. Исполнение настоящего решения возложить на  главного специалиста аппарата акима Басшииского  сельского округа Т.Дербисову.
           3.  Настояшее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого офицального опубликования.
 
 
                       Аким Басшииского сельского округа                          Т.Бекмурза

       

 

Кербұлақ ауданының Басши
ауылдық округінің 2018-2020
жылдарға арналған бюджеті
туралы
 

         2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Кербұлақ аудандық мәслихаты ШЕШІМ  ҚАБЫЛДАДЫ: 

Толығырақ... 


О бюджете Басшииского
сельского округа Кербулакского
района на 2018-2020 годы
 
 
            В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кербулакский районный маслихат РЕШИЛ:
 
Подробне... 
09.11.2017
 
 
 

В честь великого праздника нашего народа,-  Наурыз  мейрамы,  уходящий корнями в глубину веков, возвещающий о начале нового года 22 марта 2017 года было проведено торжественное  собрание, концертные программы, конкурсы, ознакомление  с  народными  традициями, ведь  в обычаях живет душа народа, а в традициях-  его сила и неизменная красота. 

1 Мая  Единства народа Казахстана
 В Басшииском  сельском округе отметили праздник  1 мая.
Этот замечательный весенний праздник, символизирующий мир и единение всех народностей, населяющих древнюю казахскую 

9 МАЯ День Победы.
Праздничные шествия в честь Дня Победы проходят и в с.Басши

В детском саде "Бүлдіршін" в "День семьи" был организован конкурс с участием детей, родителей.Родители поддержали своих детей, исполняя песни и стихи танцуя и принимая участие в конкурсах  чем доставили детям большое удовольствие

25 мая 2017 года Выпускником срелних школ Басши, Нурым и Аралтобе прозвучал последний званок.

31 мая в мечете села Басши состоялся митинг памяти жертв репрессии.
На митинге участвовали жители села, родственники реприсированных, старейшины села 

1 июня международный день защиты детей
1 июня в международный день защиты детей было организовано проведено праздничное детское  мероприятие «Бал бөбек» с участием учащихся начальных классов средних школ и воспитанников детского сада «Бүлдіршин».Также детям инвалидам обучающимся на дому и их матерям были сделаны благотворительные подарки.

Работников Детского сада «Бүлдіршін» в день рождение символов Республики Казахстан организовали и провели открытый урок «Туым намыс, ұраным бірлік, рәміздер мақтанышым».

Под дивизом «Ардагерім ардағым» сотрудники больницы поселка Басши оказали помощ пожилым людям, оказали мед услуги.
Одинокой бабушке тыловику Бабаевой Рашиде нокололи  дров, убрали во дворе тем самым обрадовали одинокую женщину.аппарат акима ежегодно в день пожилых людей устроевает угощении и ставит концерты  пожилым людям поселка Басши.

В поселке  Басши в средних школах Райымбек батыра, Нурымской и Аралтобинской  средних школах прозвучал первый звонок отметили день знания и учебы.

1.     Караван "От всей души" в целях реализации программы Президента "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»  раздали продукты одиноким пожилым людям и одежду детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам из жителей Басшийского сельского округа.

Дорогие дедушки и бабушки! Милые учителя! Поздравляем Вас с первыми праздниками октября – День пожилого человека и с Днем учителя!
В Басшийском сельском округе в кафе «Шах» был накрыт стол в честь одиноких пожилых, пожилых учителей. Акимом округа и председателем Совета старейшин было сказано много теплых пожеланий. В честь празднования дня пожилых и учителей был организован праздничный концерт.

В целях реализации программы Президента "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»  в рамках проекта "Туған жерге туыңды тік" для жителей Басшийского сельского округа в ГНПП "Алтын-Эмель" был открыт спортивный комплекс. 
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2019. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.

Информация

ПРОЕКТ
 
О переименовании улицы
села Басши Басшииского
        сельского округа
 
 
В соответствии с подпунктом 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан    от  8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», с учетом мнения населения села Басши Басшииского сельского округа и на основании заключения ономастической комиссии Алматинской области от 26 сентября 2018 года, аким Басшииского сельского округа Кербулакского района РЕШИЛ:
          1.Переименовать улицу «Заречный» в улицу «Достык», улицу «Калинин»    в улицу «Алтынемел» села Басши Басшииского сельского округа.
  1. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
  2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
                             
  Аким округа                                                           Т. Бекмурза
 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы «Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» № 138 қаулысының 11-тармағына сәйкес      2018 жылғы  тамыз айының 13-ші күні  сағат 10.00-де Кербұлақ ауданы Басши ауылдық округінің  Басши ауылының мәдениет үйінде өткен қоғамдастық жиналысының  күн тәртібіндегі «Басши ауылындағы аталуы идеологиялық тұрғыдан ескірген  Заречная көшесін-«Достық»,Калинина көшесін-«Алтынемел» көшесі деп өзгерту туралы» мәселелері қаралған жиын оң  шешімін тауып, хаттамалармен рәсімделді. Бүгінгі күнде қажетті құжаттар жинақталып, Кербұлақ аудандық маслихатының қарауына жолданатындығын хабарлаймыз.

 

 Басши  ауылдық округ әкімі аппараты                                 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

        

        Согласно пункту 11  Постановления Правительства Республики Казахстан № 138 от 24 февраля 2014 года «Об утверждении Правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований» 13 августа  2018 года в 10.00 в зале здания дом культуры село Басши Басшиского сельского округа, Кербулакского района состоялось собрание сообщества, на  повестке дня были рассмотрены следующие  вопросы « О присвоении  наименования улицы Заречная на имя –«Достык», улицы Калинина на- «Алтынемел. В ходе проведения собрания было принято решение о присвонии наименований улицам. В итоге  собрани вопросы решен положительно и зарегистрирован протоколом собрания сообщества. Сообщаем о том, что все необходимые документы будут собраны и  переданы на рассмотрения в маслихату Кербулакского района.

 

Аппарат акима  Басшиского сельского округа                         

ХАБАРЛАНДЫРУ

    

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы «Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту туралы» №138 қаулысының 8-тармағының 1) ,2)-тармақшасына   сәйкес  2018 жылғы  тамыз  айының 13-і күні  сағат 10.00-де Кербұлақ ауданы Басши ауылында Мәдениет үйінің  мәжіліс залында өтетін қоғамдастық жиналысының күн тәртібіндегі «Басши ауылындағы Заречный көшесінің атауын –Достық атауына, Калинина көшесін- Алтынемел көшесі  деп өзгерту туралы» мәселелері қаралады.

      Қосымша: Достық - адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті.  Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Алтынемел-Жетісу өңіріндегі тарихи мекен.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

        

Согласно подпунктам 1), 2) пункта 8 №138 постановления Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года «Об утверждении Правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований»,

В прложениях объявляем, 13 августа  2018 года в 10.00 в актовом зале дом культуры село Басши   Кербулакского района в повестке дня собрания сообщества будут рассматриватся вопросы «Об изменении наименования улицы Заречный на имяДостық, улицы Калинина на имя Алтынемел.

Приложение: Дружба – это преданность друг к другу, доверие, одно мышление. Дружба – это ответственность и забота, душевная близость. Алтынемель – это историческая местность в Семиречье.

 

 

 

ПРОЕКТ
О снятии ограничительных
мероприятий
 
 
В соответствии статьи 10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля  2002 года «О ветеринарии» и на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Кербулакского района от 29 марта 2018 года № 15-14-034, аким Басшийского сельского округа РЕШИЛ:
1.Снять ограничительные мероприятия на территории села Нурым Басшийского сельского округа Кербулакского района.
2.Признать утратившим силу решение акима Басшийского сельского округа Кербулакского района от 28 февраля 2018 года № 9 «Об установлении ограничительных мероприятий» зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4534, опубликованное 16 февраля 2018 года в районной газете «Кербулақ жұлдызы» № 07 (3911 )
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования .
 
 
                                                                                     Аким округа                                                            Т. Бекмурза
 
 

ПРОЕКТ
 
Об установлении ограничительных
мероприятий
 
 
В соответствии с подпунктом 7) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии» и на оснавании представлении главного районного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Кербулакского района от 9 января 2018 года № 15-14-001, аким Басшииского сельского округа РЕШИЛ:
         1.Установить ограничительные мероприятия на территории села Нурым Басшииского сельского округа Кербулакского района в связи с возникновением болезни бешенства.
         2.За исполнением настоящего решения оставляю за собой.
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования .
 
 
          Аким округа                                 Т.Бекмурза
 
 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ!
 
         В связи с выявлением заболеваний бешенства  среди сельскохозяйсвенных животных на територии села Нурум  Басшииского  сельского округа. Село Нурум  объявить  неблагополучной  территорией

ПРОЕКТ
 
Об обьявлении неблагополучной
территории село Нурум
 
        В соответствии подпунктом (7) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан                «О ветеринарии»  и приказа министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  от 9 февраля 2015 года № 7-1/86  на основании представлением главного районного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Кербулакского района от 09 января  2018 года № 15-14-001,  аким Басшииского  сельского округа   РЕШИЛ:
          1. Обьявить неблагополученной територией село Нурум  Басшииского  сельского округа Кербулакского района в связи с выявлением заболеванием бешенства сельскохозяйственных животных           
          2. Исполнение настоящего решения возложить на  главного специалиста аппарата акима Басшииского  сельского округа Т.Дербисову.
           3.  Настояшее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого офицального опубликования.
 
 
                       Аким Басшииского сельского округа                          Т.Бекмурза

       

 

Кербұлақ ауданының Басши
ауылдық округінің 2018-2020
жылдарға арналған бюджеті
туралы
 

         2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Кербұлақ аудандық мәслихаты ШЕШІМ  ҚАБЫЛДАДЫ: 

Толығырақ... 


О бюджете Басшииского
сельского округа Кербулакского
района на 2018-2020 годы
 
 
            В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кербулакский районный маслихат РЕШИЛ:
 
Подробне... 
09.11.2017
 
 
 

В честь великого праздника нашего народа,-  Наурыз  мейрамы,  уходящий корнями в глубину веков, возвещающий о начале нового года 22 марта 2017 года было проведено торжественное  собрание, концертные программы, конкурсы, ознакомление  с  народными  традициями, ведь  в обычаях живет душа народа, а в традициях-  его сила и неизменная красота. 

1 Мая  Единства народа Казахстана
 В Басшииском  сельском округе отметили праздник  1 мая.
Этот замечательный весенний праздник, символизирующий мир и единение всех народностей, населяющих древнюю казахскую 

9 МАЯ День Победы.
Праздничные шествия в честь Дня Победы проходят и в с.Басши

В детском саде "Бүлдіршін" в "День семьи" был организован конкурс с участием детей, родителей.Родители поддержали своих детей, исполняя песни и стихи танцуя и принимая участие в конкурсах  чем доставили детям большое удовольствие

25 мая 2017 года Выпускником срелних школ Басши, Нурым и Аралтобе прозвучал последний званок.

31 мая в мечете села Басши состоялся митинг памяти жертв репрессии.
На митинге участвовали жители села, родственники реприсированных, старейшины села 

1 июня международный день защиты детей
1 июня в международный день защиты детей было организовано проведено праздничное детское  мероприятие «Бал бөбек» с участием учащихся начальных классов средних школ и воспитанников детского сада «Бүлдіршин».Также детям инвалидам обучающимся на дому и их матерям были сделаны благотворительные подарки.

Работников Детского сада «Бүлдіршін» в день рождение символов Республики Казахстан организовали и провели открытый урок «Туым намыс, ұраным бірлік, рәміздер мақтанышым».

Под дивизом «Ардагерім ардағым» сотрудники больницы поселка Басши оказали помощ пожилым людям, оказали мед услуги.
Одинокой бабушке тыловику Бабаевой Рашиде нокололи  дров, убрали во дворе тем самым обрадовали одинокую женщину.аппарат акима ежегодно в день пожилых людей устроевает угощении и ставит концерты  пожилым людям поселка Басши.

В поселке  Басши в средних школах Райымбек батыра, Нурымской и Аралтобинской  средних школах прозвучал первый звонок отметили день знания и учебы.

1.     Караван "От всей души" в целях реализации программы Президента "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»  раздали продукты одиноким пожилым людям и одежду детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам из жителей Басшийского сельского округа.

Дорогие дедушки и бабушки! Милые учителя! Поздравляем Вас с первыми праздниками октября – День пожилого человека и с Днем учителя!
В Басшийском сельском округе в кафе «Шах» был накрыт стол в честь одиноких пожилых, пожилых учителей. Акимом округа и председателем Совета старейшин было сказано много теплых пожеланий. В честь празднования дня пожилых и учителей был организован праздничный концерт.

В целях реализации программы Президента "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»  в рамках проекта "Туған жерге туыңды тік" для жителей Басшийского сельского округа в ГНПП "Алтын-Эмель" был открыт спортивный комплекс.